เนื่องจากทางทีมงานอยากให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น จึงได้กำหนดกติกาในการทำงานร่วมกันดังต่อไปนี้

  1.  ติวเตอร์อนุญาตให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับทางมหาวิทยาลัย

  2.  ติวเตอร์ทุกคน จะมีรายละเอียดการสอน และเอกสารการเรียนการสอน ตามรายวิชาของระดับชั้นที่ได้ลงสมัครใว้ และพร้อมที่จะให้ทางทีมงานตรวจสอบ ก่อนที่จะเริ่มทำการสอน

  3. หากติดสอบ, ติดอ่านหนังสือ, ติดกิจกรรม, ติดธุระ ฯลฯ แล้วทำให้ไม่สามารถไปสอนได้ตามวัน/เวลา ปกติที่ตกลงไว้ ติวเตอร์ควรจะติดต่อนักเรียนเพื่อนัดหมาย วัน/เวลาใหม่ เพื่อสอนชดเชยให้ภายในสัปดาห์นั้นๆ
    หากทีมงานจะมีการตรวจเช็คเวลาในการสอนของติวเตอร์แต่ละคน หากติวเตอร์ท่านใดมีชั่วโมงสอนน้อยกว่า 70% ของคาบเรียน นักเรียนแต่ละกลุ่ม ในช่วงเวลา 1 เดือน ทางติวเตอร์จะต้องคืนนักเรียนกลุ่มนั้นเพื่อให้ติวเตอร์ที่พร้อมที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนมากกว่าทำการสอนแทนตนเอง

  4. หากมีความจำเป็นที่จะต้องเลิกสอนเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม ติวเตอร์จะทำการแจ้งให้ทีมงานทราบ อย่างน้อย 1 เดือน

เมื่ออ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ “คลิกยอมรับข้อตกลง” เพื่อกลับไปยังหน้าใบสมัคร

<< ยอมรับข้อตกลง >>